Picture

Locuri vacante

Dacă vă doriți să faceți parte dintr-o echipă în care profesionalismul, motivația și cooperarea au prioritate, iar cunoștințele și aptitudinile să vă fie valorificate și multiplicate zilnic, prin schimb de practici și experiențe internaționale, alăturați-vă nouă!

Beneficii:

  • Salariu competitiv şi tichete de masă;
  • Bonus de performanță în dependență de rezultatele obținute;
  • Posibilitatea de achiziționare a produselor şi serviciilor băncii în condiţii preferenţiale;
  • Program internațional de asistență medicală la survenirea unor boli grave;
  • Ascultare și consiliere - Serviciu de asistență psihologică la distanță;
  • Formări și team building-uri;
  • Diversitate în activități, posibilitatea obținerii unei experiențe internaționale;
  • Program de muncă combinat (oficiu versus la distanţă);
  • Oportunități de dezvoltare profesională și perspective de creștere în carieră;
  • Teren de fotbal și sală de volei la dispoziția angajaților.

 

EXIMBANK, subsidiara din Moldova a Grupului Intesa Sanpaolo – lider în Italia și unul dintre cele mai solide grupuri bancare din Europa – invită candidaţi pentru următoarele funcţii vacante:

SPECIALIST COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR (AML)
Responsabilităţi:

- Asigurarea respectării legislaţiei în vigoare cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor, finanţării terorismului (AML/CFT);
- Controlul respectării reglementărilor interne în domeniul AML/CFT, asigurarea conformităţii faţă de normele legale în vigoare;
- Evaluarea noilor produse şi servicii din perspectiva riscurilor de spălarea banilor;
- Raportarea cazurilor de neconfomitate către superior şi propunerea de acţiuni de remediere;
- Raportarea periodică către autorităţile locale;
- Participarea la instruirile angajaţilor Băncii în domeniul AML/CFT;
- Participarea la elaborarea documentelor normative interne ale Băncii în domeniul AML/CFT.

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic sau juridic;
- Experienţă de minim 1 an în domeniul financiar-bancar;
- Cunoştinţe avansate a cadrului legislativ şi de reglementare a activităţii bancare (în special în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului);
- Cunoaşterea limbii române la nivel avansat, a limbii engleze la nivel mediu;
- Cunoașterea Microsoft Office la nivel avansat;
- Capacitate de înțelegere, analiză şi sinteză a informaţiilor;
- Abilităţi dezvoltate de comunicare şi de lucru în echipă;
- Simţ dezvoltat al disciplinei, al responsabilităţii şi al colaborării.
ȘEF OFICIU SECRETARIAT GENERAL (GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ)
Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic sau juridic;
- Cunoașterea fluentă a limbilor română și engleză, rusa prezintă un avantaj;
- Experiență în domeniul guvernanței corporative în sectorul bancar – minim 3 ani;
- Cunoașterea legislației naționale și internaționale relevantă activității de guvernanță corporativă;
- Cunoștințe avansate MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
- Responsabilitate, spirit de inițiativă, operativitate în lucru și atenție la detalii.

Responsabilități:

- Organizarea și coordonarea activităților legate de convocarea și desfășurarea ședințelor ordinare și extraordinare ale Consiliului Băncii, Adunării Generale a Acționarilor, a comitetelor specializate ale Consiliului și a celor Manageriale, în conformitate cu prevederile normelor interne ale Băncii și ale legislației în vigoare;
- Asigurarea fluxului de informare a angajaților și subdiviziunilor Băncii cu privire la deciziile adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul Băncii, Comitetul de Management, Comitetele Manageriale sau Directorul General;
- Asigurarea executării activităților de evidență a informației cu privire la membrii Consiliului și mandatelor acestora;
- Gestionarea acționarilor (păstrarea Registrului Acționarilor, gestionarea cotelor de profit) și a informației aferente persoanelor afiliate Băncii;
- Asigurarea informării Comitetului de Management despre verificările planificate sau efectuate de către organele de control, cu organizarea fluxului de documente aferente;
- Îndeplinirea activităților de coordonare și legătură dintre Banca mamă și subdiviziunile Băncii și furnizarea, în timp util, a informații către Banca mamă cu privire la activitățile gestionate de Oficiu;
- Participarea la procesul de elaborare și revizuire a actelor normative aplicabile ariei de guvernanță corporativă și alinierea acestora la reglementările locale și ale Băncii mamă;
- Raportarea periodică către Comisia Națională a Pieței Financiare și Banca Națională a Moldovei, precum și furnizarea informației aplicabile ariei de guvernanță corporativă necesară de a fi dezvăluită, conform cerințelor legale și actelor normative interne.
MANAGER RELAŢII CU CLIENŢII IMM
Responsabilități:

- Efectuarea cercetării pieței, inclusiv prin canalele de informare disponibile, în scopul identificării potențialilor clienți în concordanță cu oferta de produse și servicii ale Băncii;
- Contactarea clienților și a potențialilor clienți, inclusiv prin vizite, pentru identificarea necesităților acestora;
- Efectuarea de vânzări încrucișate, negocierea și adaptarea ofertei de produse și servicii ale Băncii la nevoile financiare ale clienților;
- Prezentarea ofertei de produse și servicii bancare, oferirea de suport în colectarea setului de documente de la client și organizarea semnării contractelor cu acesta;
- Gestionarea evoluției relațiilor contractuale și informarea privind produsele, serviciile noi în scopul menținerii relațiilor de colaborare;
- Monitorizarea portofoliul de credite și calitatea creditelor din portofoliul clientului, prin verificarea periodică a garanțiilor, analiza rapoartelor financiare, evidența dobânzilor și ratelor de principal.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil financiar-bancar;
- Experiență în deservirea/comunicarea cu clienții agenți economici de minim 1 an;
- Cunoașterea actelor normative ale BNM, a legislației în vigoare;
- Cunoașterea produselor bancare;
- Cunoașterea analizei financiare;
- Cunoașterea fluentă a limbii române, ruse și engleze (constituie un avantaj);
- Permis de conducere, categoria B;
- Orientare către client;
- Abilități de comunicare și negociere;
- Spirit de echipă, abilități de vânzare, flexibilitate.
BUSINESS ANALIST
Responsabilități:

- Analiza cerințelor de business și a legislației pentru construirea sistemelor informatice;
- Detalierea si redactarea cerințelor business pentru specificații;
- Identificarea și propunerea soluțiilor de optimizare a proceselor și a proiectelor;
- Coordonarea cu echipa responsabilă la efectuarea testelor funcționale a noilor dezvoltări;
- Monitorizarea procesului de realizare a livrabilelor tehnice dezvoltărilor;
- Urmărirea post implementării a dezvoltărilor sistemelor informatice instalate pe mediile de producție;
- Asistența utilizatorilor din cadrul băncii, pentru a permite identificarea și abordarea a disfuncționalităților;
- Proiectarea, implementarea și menținerea soluțiilor de securitate a informațiilor;
- Definirea profilurilor de acces pentru resursele informaționale, inclusiv pentru orice aplicație;
- Furnizarea și menținerea serviciilor de gestionare a identității și a accesului pentru utilizatorii interni și externi;
- Prevenirea și gestionarea incidentelor de securitate a informațiilor și producerea dovezilor cu privire la rezolvarea progresului incidentului.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul IT sau Economic;
- Experiență în domeniu financiar-bancar;
- Cunoașterea limbii engleze la nivel tehnic;
- Cunoașterea în gestiunea bazelor de date;
- Gândire logică, structurată și sistemică;
- Capacitatea de formulare succintă și coerentă a gândurilor, atât oral, cât și scris;
- Cunoașterea business-proceselor bancare;
- Cunoașterea soluțiilor de Securitate privind identificarea utilizatorilor;
- Cunoașterea profilurilor de acces pentru resursele informaționale;
- Cunoașterea standardelor de Securitate a informațiilor și asigurării continuității proceselor;
- Experiența în domeniul proiectelor reprezintă avantaj.
PROGRAMATOR
Responsabilități:

- Automatizarea procesării de date;
- Dezvoltarea aplicaţiilor pentru necesităţile de business;
- Dezvoltarea şi modificarea rapoartelor;
- Modificarea şi dezvoltarea funcţionalităţilor suplimentare la aplicaţiile existente;
- Dezvoltarea interfeţelor pentru module/sisteme informatice bancare;
- Modificarea interfeţelor existente în funcţie de cerinţele de business;
- Înlăturarea deficienţelor din aplicaţiile existente;
- Acordarea suportului utilizatorilor de aplicaţii.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul IT;
- Cunoaşterea la nivel înalt a fundamentelor de baze de date relaţionale (Oracle, MS SQL Server);
- Cunoaşterea avansată PL/SQL (experienţă de lucru cu PL/SQL cel puţin de 2 ani);
- Cunoaşterea tehnologiilor C#, ASP.NET, .NET Frameworks;
- Experiența în domeniul financiar-bancar prezintă un avantaj.
ANALIST CREDITE PERSOANE JURIDICE
Responsabilități:

- Efectuarea analizei financiare a dosarelor de credit ale persoanelor juridice;
- Verificarea corectitudinii întocmirii dosarului de credit, informațiilor indicate în raportul de acordare a creditului, veridicitatea și autenticitatea actelor prezentate de client și corespunderea solicitării de credit cu produsele creditare ale Băncii;
- Solicitarea datelor suplimentare de la angajații Diviziei Corporații și ÎMM în scopul clarificării informației și excluderea erorilor;
- Verificarea sau asigurarea verificării de către angajații Diviziei Corporații și ÎMM a situației juridice a clientului ;
- Verificarea identității solicitanților de credit, monitorizarea conturilor clienților existenți și tranzacțiilor mari și cu caracter neordinar;
- Efectuarea operațiunilor în aplicațiile bancare și în sistemul informațional al Băncii;
- Efectuarea, prin coordonare cu Departament Juridic, controlul legalității actelor de constituire, documentelor financiare și de altă natură, prezentate de solicitantul de credit;
- Controlul corectitudinii derulării întregului proces de analiză a unei solicitări de finanțare și acordă consultanță angajaților din Diviziei Corporații și ÎMM .

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Experiență în domeniul analizei creditelor persoanelor juridice cel puțin un an;
- Cunoașterea Excel-ului la nivel avansat;
- Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu;
- Gândire analitică și abilități de comunicare.
CONSILIER FINANCIAR-BANCAR
Responsabilităţi:

- Promovarea si vânzarea produselor si serviciilor bancare;
- Analiza, evaluarea potenţialilor clienţi, prospectarea pieţei;
- Atragerea noilor clienţi;
- Elaborarea si prezentarea ofertelor clienţilor;
- Îndeplinirea obiectivelor comerciale stabilite;
- Promovarea imaginii Băncii.

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare;
- Abilităţi de comunicare;
- Abilităţi de negociere şi vânzare;
- Capacitate de analiză și sinteză;
- Orientare spre client și spre rezultate;
- Rezistenţă la stres, echilibru emoţional.
OPERATOR GHIȘEU (perioadă determinată)
Responsabilități:

- Gestionarea conturilor bancare;
- Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar;
- Efectuarea operaţiunilor de schimb valutar;
- Efectuarea transferurilor băneşti internaționale;
- Deservirea conturilor de depozit;
- Verificarea rapoartelor privind tranzacţiile zilnice efectuate.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Cunoaşterea avansată a limbii române şi ruse, medie a limbii engleze sau italiene;
- Experienţă în relaţiile cu clienţii sau într-o funcţie analogică va constitui un avantaj;
- Cunoştinţe de utilizator în aplicaţiile MS Office, Excel;
- Abilităţi de comunicare, orientare spre client şi rezultat;
- Atenţie la detalii;
- Asumarea responsabilităţilor;
- Echilibru emoţional şi rezistenţă la sarcini repetitive.
MANAGER DE PRODUS CARDURI BANCARE
Responsabilități:

- Participarea activă la dezvoltarea și administrarea produselor de carduri bancare;
- Gestiunea proiectelor cu Mastercard și VISA;
- Formularea cerințelor business pentru dezvoltările IT;
- Îndeplinirea obiectivelor stabilite.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Experiența de minimum 2 ani în domeniul cardurilor bancare (manager de produs sau specialist Back Office);
- Înțelegerea și cunoașterea aspectelor comerciale (triggeri de profitabilitate a produselor) și tehnice (funcționalitatea cardului in cadrul sistemelor de plăți Visa și Mastercard) ale cardurilor bancare;
- Gândire analitică, proactivă și creativă;
- Abilități dezvoltate în comunicare, organizare și multitasking;
- Nivel înalt de motivație si dorința de implicare în proiecte noi;
- Cunoașterea limbii engleze și instrumentelor Microsoft Office – utilizator independent.
SPECIALIST PLANIFICARE ȘI CONTROL
Responsabilități:

- Gestionarea bazei de date operaționale și sistemelor de raportare și de business intelligence cu scopul de a asigura procesele de planificare, control și monitorizare a performanței financiare a băncii;
- Elaborarea rapoartelor privind datele financiare și comerciale per segmente de produse, canale, zone geografice conform solicitărilor structurilor băncii și și a Grupului ISP;
- Participarea activă în elaborarea previziunilor economice, bugetelor și strategiilor de dezvoltare a băncii cu referire la costurile operaționale (inclusiv investițiile de capital), veniturile operaționale, activitatea investițională a băncii;
- Gestionarea proceselor în domeniul bugetului de capital și control al costurilor privind instrumentele, metodologiile utilizate în evaluarea datelor, pentru a acorda o confirmare că inițiativele de investiții corespund unei analize corecte a costurilor/beneficiilor fiind lansate în conformitate cu planul de investiții al băncii.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Experiență profesională în domeniul planificării, raportări și/sau audit extern (minim 1 an);
- Cunoașterea business-proceselor bancare;
- Gândire logică, structurată și sistemică;
- Abilități în interogarea bazelor de date prezintă un avantaj;
- Cunoașterea limbii engleze și a Excel-ului – utilizator independent.
ȘEF DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE CREDITE
Responsabilități:

- Identificarea şi promovarea celei mai bune strategii pentru maximizarea recuperării sau minimizarea pierderilor rezultate din activitatea de creditare;
- Acordarea suportului organelor de decizie relevante privind identificarea în timp util a clienților neperformanți;
- Gestionarea în mod proactiv a clienților neperformanți;
- Oferirea asistenței juridice cu privire la întreaga activitate de recuperare pentru contrapărţile neperformante;
- Elaborarea şi prezentarea către organele deliberative a propunerilor de clasificare, ajustare a provizioanelor, restructurare (inclusiv write-off parțial/total), luarea în posesie a activelor și/sau recuperarea expunerilor față de contrapărțile din propria gestiune;
- Definirea şi evaluarea bonității și/sau consistenței și adecvării planurilor de acțiune/strategiilor de recuperare, a propunerilor de restructurare a creditelor, clasificării și mărimii provizioanelor aferente activelor deteriorate;
- Asigurarea valabilității și aplicabilității documentației juridice care reglementează portofoliul de credite aflat în gestiunea departamentului, inclusiv acordurile de credit, de gaj și de fidejusiune;
- Gestionarea serviciilor legate de comercializarea bunurilor luate în posesie și efectuarea externalizării colectării datoriilor, în scopul acordării suportului de recuperare pentru toate segmentele de clienți;
- Coordonarea gestiunii proceselor legate de conservarea și transferul drepturilor asupra creanțelor cesionate;
- Elaborarea şi actualizarea actelor normative interne care reglementează procesele de management al creditelor.

Cerințe:

- Studii superioare în domeniul economic sau juridic;
- Experiență profesională în sectorul bancar în domeniul supravegherii creditelor– minim 5 ani;
- Cunoașterea legislației naționale, actelor normative ale BNM, alte autorități naționale, în domeniul efectuării activităților de supraveghere credite;
- Cunoașterea la nivel avansat a aplicațiilor MS Office (Word, Excel, Power Point)
- Cunoașterea fluentă a limbilor române, ruse și engleze;
- Abilitatea de analiză, planificare și luare a deciziilor.
MANAGER DE PRODUS CLIENȚI SMALL BUSINESS
Responsabilități:

- Elaborează, dezvoltă și gestionează oferta de produse a Băncii raportată la necesitățile clienților, resursele Băncii şi oportunitățile pe piață;
- Efectuează analiza pieței și a evoluției produselor (ofertelor) sau serviciilor înaintând propuneri de modificare, a produselor și serviciilor destinate persoanelor juridice către superiorul ierarhic;
- Asigură implementarea deciziilor Comitetelor Băncii privind produsele și serviciile destinate persoanelor juridice;
- Monitorizează performanțele produselor și serviciilor destinate persoanelor juridice și prezintă rezultatele statisticilor către superiorul ierarhic;
- Elaborează și revizuiește reglementările interne, cerințele de business privind produsele/serviciile și elaborează modelul de broșuri, contract și altă documentație pentru clienți;
- Inițiază dezvoltările IT în scopul implementării deciziilor de creare, actualizare sau încetare a produselor sau serviciilor, elaborează cerințe de business și participă la testele de acceptare a utilizatorilor;
- Asigură suport rețelei comerciale a Băncii sau altor Subdiviziuni ale Oficiului Central și menține relații de colaborare cu acestea privind implementarea strategiilor, realizarea obiectivelor și buna funcționare a produselor și serviciilor bancare din sfera afacerilor mici, precum și în promovarea lor conform regulilor definite de Grupul ISP și legislația locală;
- Elaborează rapoarte periodice şi la solicitare aferente ariei gestionate.

Cerințe:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Experiență profesională de cel puțin 2 ani în domeniul creditării persoanelor juridice;
- Cunoașterea legislației naționale în domeniul creditării persoanelor juridice din segmentul small business;
- Abilități de analiza financiară a dosarelor de credit destinate persoanelor juridice din segmentul small business;
- Utilizator independent al aplicațiilor Excel, Power Point;
- Cunoașterea fluentă a limbii române, ruse, iar engleza la nivel intermediar;
- Aptitudini pentru analiza evoluției pieței produselor (ofertelor) sau serviciilor;
- Abilitatea de analiză, planificare, task management;
- Capacități și cunoștințe în a iniția dezvoltări IT în scopul implementării deciziilor de creare, actualizare sau încetare a produselor sau serviciilor, elaborarea cerințelor de business, testarea acceptării de către utilizator.
ŞEF SERVICIU LIVRARE ŞI ASISTENŢĂ APLICAȚII
Responsabilități:

- Monitorizarea şi coordonarea activității Serviciului Livrare și Asistență Aplicații, prin distribuirea de sarcini, activități, stabilirea priorităților pentru angajații serviciului, verificarea calității executării sarcinilor și respectarea limitelor de timp impuse, asigurând un flux continuu de muncă al subdiviziunii și îndeplinirea în termen a activităților și proceselor de muncă;
- Gestionarea procesului de evidență şi documentare a informației tehnice a aplicațiilor și a incidentelor înregistrate în cadrul sistemului informațional;
- Monitorizarea implementării și coordonarea activităților în cadrul proiectelor gestionate colaborând cu dezvoltatorii externi;
- Coordonarea parametrilor de exploatare, configurare, administrare, setare şi testare a aplicațiilor bancare aflate în gestiune;
- Asigurarea revizuirii continuă și propune modificări a documentației aferente aplicațiilor utilizate de Bancă și acordarea suportului necesar angajaților în utilizarea acestora pentru a folosi toate avantajele și posibilitățile oferite de aplicațiile de program;
- Monitorizarea performanței sistemelor informaționale/aplicațiilor bancare, prezentarea propunerilor de optimizare a funcționării acestora, iar în caz de necesitate, colaborarea cu dezvoltatorii de aplicații bancare în vederea analizei şi soluționării incidentelor/erorilor apărute în funcționarea sistemelor informaționale/aplicațiilor bancare;
- Contribuie la identificarea și gestionarea incidentelor și problemelor aferente serviciilor TIC în timp util, cu impact minim asupra calității serviciilor oferite;
- Asigurarea respectării planului de continuitate pentru sistemul informațional şi creării documentației de însoțire necesare pentru dezvoltările efectuate.

Cerințe:

- Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
- Experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniul TIC, preferabil în aria financiar-bancară;
- Cunoașterea fluentă a limbii române, ruse, iar engleza la nivel intermediar;
- Abilitatea de analiză, planificare, task management;
- Cunoașterea avansată a arhitecturii Microsoft. Net, MSSQL, PLSQL, IIS;
- Experiență anterioară în a gestiona aplicațiile de Internet & Mobile Banking, Help Desk.
ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE PORTOFOLIU DE CREDITE
Responsabilități:

- Monitorizarea, coordonarea și controlul activității Serviciului Administrare portofoliu de credite;
- Verificarea dosarelor de credit până la debursarea creditului și verificarea aleatorie a dosarelor post debursare;
- Asigurarea procesului de monitorizare a valabilității, executabilității și conformității garanțiilor care asigură facilitatea de creditare și corectitudinea înregistrării gajului;
- Monitorizarea tuturor înregistrărilor necesare privind creditele, gajurile, fidejusorii și alte garanții aferente creditelor;
- Efectuarea controlul de primul nivelul referitor la tendințele și evenimentele negative și raportarea măsurilor întreprinse, corectărilor efectuate în baza recomandărilor emise în urma controalelor de audit intern și extern efectuate asupra activității;
- Definirea acțiunilor corespunzătoare de prevenire și atenuare a riscurilor în colaborare cu subdiviziunile responsabile de efectuare a controalelor;
- Semnalizarea anomaliilor identificate în timpul activităților zilnice de monitorizare și control, efectuate cu privire la facilitățile de credit acordate persoanelor juridice;
- Acordarea suportului în respectarea legislației la etapa de perfectare a documentelor de credit;
- Efectuarea raportărilor lunare, trimestriale, anuale sau la solicitare pa domeniul de activitate;
- Actualizarea și participarea la redactarea noilor acte interne ale Băncii, precum și ajustarea sistemului informațional în domeniul de credite și alte garanții aferente acestora.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Experiență profesională – cel puțin 3 ani în domeniul financiar-bancar practicând o activitate similară celei descrise mai sus ;
- Cunoașterea fluentă a limbilor română și engleză, limba rusă prezintă un avantaj;
- Cunoașterea legislației naționale și internaționale relevantă activității;
- Cunoștințe avansate MS Office (Excel, Word);
- Responsabilitate, spirit de inițiativă, operativitate în lucru și atenție la detalii.
Expediază CV-ul

Formularul a fost trimis

Sau completează formularul online:

https://eximbank.md/ro/cv-form

Persoanele interesate pot expedia CV-ul, însoțit de o scrisoare de intenție, cu indicarea postului la e-mail: recrutare@eximbank.com

În cazul în care nu v-aţi regăsit în poziţiile enumerate mai sus, dar vă doriţi să faceţi parte din echipa noastră, vă încurajăm să ne expediaţi CV-ul Dvs. (în limba engleză) pentru eventuale poziţii vacante.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Nota: Prin expedierea CV-ului, vă exprimaţi acordul pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal în cadrul procesului de recrutare.