Picture

Locuri vacante

Dacă vă doriți să faceți parte dintr-o echipă în care profesionalismul, motivația și cooperarea au prioritate, iar cunoștințele și aptitudinile să vă fie valorificate și multiplicate zilnic, prin schimb de practici și experiențe internaționale, alăturați-vă nouă!

Beneficii:

  • Bonusuri de performanță în funcție de rezultatele obținute;
  • Tichete de masa;
  • Credite imobiliare și alte servicii bancare în condiții preferențiale;
  • Program de muncă hibrid - combinat între birou și lucru la distanță;
  • Orar flexibil de muncă;
  • Instruiri și team building-uri pentru dezvoltare personală și profesională;
  • Diversitate în activități și posibilitatea de a obține experiențe internaționale;
  • Program internaţional de sănătate fizică şi bunăstare mentală;
  • Facilități sportive precum teren de fotbal și sală de volei pentru promovarea unui stil de viață activ.

 

EXIMBANK, subsidiara din Moldova a Grupului Intesa Sanpaolo – lider în Italia și unul dintre cele mai solide grupuri bancare din Europa – invită candidaţi pentru următoarele funcţii vacante:

DIRECTOR SUCURSALĂ (Chișinău)
Responsabilități:

- Dezvoltarea strategică şi gestionarea sucursalei;
- Coordonarea procesului de vânzare şi promovare a produselor bancare;
- Administrarea şi dezvoltarea continuă a portofoliului de clienţi/produse/servicii ale sucursalei şi luarea deciziilor;
- Gestionarea angajaților sucursalei și oferirea suportului în identificarea soluțiilor;
- Gestiunea riscurilor aferente activităţii Sucursalei;
- Asigurarea integrităţii patrimoniului Sucursalei.

Cerinţe:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Experiență bancară similară de minimum 1 an
- Experienţă în domeniul creditării şi deservirii clienţilor;
- Reputaţie impecabilă de afaceri;
- Capacităţi organizatorice şi analitice;
- Cunoașterea limbilor română, rusă și engleză (avantaj);
- Abilități dezvoltate de comunicare, vânzare și negociere.
SPECIALIST SERVICIU GESTIONARE RISC OPERAŢIONAL ŞI DE COMPANIE
Responsabilităţi:

- Monitorizează rezultatele activităților de identificare și măsurare a riscului operațional și le organizează într-un mod structurat pentru a analiza și controla tendințele de expunere la riscul operațional, raportează, utilizând instrumentele dedicate despre pericolele depistate și pune în aplicare acțiunile menite să reducă/atenueze riscul operațional;
- Participă la determinarea, colectarea, monitorizarea și analiza indicatorilor cheie de risc aferent riscului operațional;
- Informează periodic superiorii, cu privire la expunerea Băncii la riscul operațional, în conformitate cu procedurile Băncii;
- Participă la elaborarea, actualizarea actelor normative interne care reglementează managementul riscului operațional și acordă suport în elaborarea, revizuirea actelor cu tangență în managementul riscului operațional gestionat de alți proprietari de procese;
- Raportează periodic către Managementul Băncii și BNM, conform ariei desemnate de responsabilitate;
- Participă la instruirea angajaților Băncii privind procesul de gestiune a riscului operațional;
- Colaborează cu diverse subdiviziuni ale Băncii privind gestiunea riscului operațional;
- Participă la evaluarea produselor/serviciile, activităților externalizate ale Băncii, din perspectiva riscului operațional.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Experiența de minimum 1 an în domeniul bancar;
- Gândire analitică, critică, proactivă și creativă;
- Abilități dezvoltate în comunicare, organizare și multitasking;
- Nivel înalt de motivație si dorința de implicare în proiecte noi;
- Perseverența în atingerea scopurilor, orientare spre rezultat;
- Cunoașterea limbii engleze (min. B2) și instrumentelor Microsoft Office – utilizator independent.
SPECIALIST MONITORIZARE ŞI CONTROL CALITATE CREDITE
Responsabilități:

- Efectuează activități de monitorizare și control de nivelul 2 asupra calității datelor;
- Elaborează rapoarte privind programul și rezultatele activităților desfășurate, prezentând lista controalelor efectuate, rezultatele acestora, deficiențele identificate și măsurile corective întreprinse/recomandate;
- Gestionează relațiile cu alți participanți ai modelul de guvernare a datelor și cu cei implicați în dezvoltare/aplicarea modelelor interne pentru determinarea parametrilor de risc;
- Analizează calitatea documentației și sarcinile efectuate de către nivelul 1 de control a calității datelor;
- Verifică exactitatea datelor algoritmului utilizat de către nivelul 1 de control a calității datelor prin reexecutarea acelorași controalelor, dar prin diferite metode diferite (de exemplu, Marchine Learning), cu scopul de a perfecționa controalele existente;
- Implementează noi controale a calității datelor pentru detectarea problemelor care nu sunt acoperite de controalele existente;
- Analizează calitatea bazei de date utilizate pentru estimare/calibrare modelelor interne (de exemplu PD, LGD, EAD, EWS, lichiditate etc.), la diferite etape ale activităților de estimare;
- Monitorizează progresul în timp a acțiunilor corective;
- Participa la elaborarea, actualizarea actelor normative interne care reglementează managementul şi controlul calității datelor.

Cerințe:

- Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale, finanțe sau matematică;
- Cunoașterea fluentă a limbii române, engleze - nivel mediu;
- Competență în utilizarea instrumentelor de management a datelor, cum ar fi SAS, Python și Excel;
- Competențe de a analiza fluxuri mari de date, a detecta probleme și de a oferi soluții;
- Cunoștințe generale privind managementul riscurilor va constitui un avantaj.
ȘEF OFICIU SECRETARIAT GENERAL (GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ)
Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic sau juridic;
- Cunoașterea fluentă a limbilor română și engleză, rusa prezintă un avantaj;
- Experiență în domeniul guvernanței corporative în sectorul bancar – minim 3 ani;
- Cunoașterea legislației naționale și internaționale relevantă activității de guvernanță corporativă;
- Cunoștințe avansate MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
- Responsabilitate, spirit de inițiativă, operativitate în lucru și atenție la detalii.

Responsabilități:

- Organizarea și coordonarea activităților legate de convocarea și desfășurarea ședințelor ordinare și extraordinare ale Consiliului Băncii, Adunării Generale a Acționarilor, a comitetelor specializate ale Consiliului și a celor Manageriale, în conformitate cu prevederile normelor interne ale Băncii și ale legislației în vigoare;
- Asigurarea fluxului de informare a angajaților și subdiviziunilor Băncii cu privire la deciziile adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul Băncii, Comitetul de Management, Comitetele Manageriale sau Directorul General;
- Asigurarea executării activităților de evidență a informației cu privire la membrii Consiliului și mandatelor acestora;
- Gestionarea acționarilor (păstrarea Registrului Acționarilor, gestionarea cotelor de profit) și a informației aferente persoanelor afiliate Băncii;
- Asigurarea informării Comitetului de Management despre verificările planificate sau efectuate de către organele de control, cu organizarea fluxului de documente aferente;
- Îndeplinirea activităților de coordonare și legătură dintre Banca mamă și subdiviziunile Băncii și furnizarea, în timp util, a informații către Banca mamă cu privire la activitățile gestionate de Oficiu;
- Participarea la procesul de elaborare și revizuire a actelor normative aplicabile ariei de guvernanță corporativă și alinierea acestora la reglementările locale și ale Băncii mamă;
- Raportarea periodică către Comisia Națională a Pieței Financiare și Banca Națională a Moldovei, precum și furnizarea informației aplicabile ariei de guvernanță corporativă necesară de a fi dezvăluită, conform cerințelor legale și actelor normative interne.
MANAGER RELAȚII CU PERSOANE FIZICE
Responsabilităţi:

- Promovarea si vânzarea produselor si serviciilor bancare;
- Analiza, evaluarea potenţialilor clienţi, prospectarea pieţei;
- Atragerea noilor clienţi;
- Elaborarea si prezentarea ofertelor clienţilor;
- Îndeplinirea obiectivelor comerciale stabilite;
- Promovarea imaginii Băncii.

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare;
- Abilităţi de comunicare;
- Abilităţi de negociere şi vânzare;
- Capacitate de analiză și sinteză;
- Orientare spre client și spre rezultate;
- Rezistenţă la stres, echilibru emoţional.
OPERATOR GHIȘEU (perioadă determinată)
Responsabilități:

- Gestionarea conturilor bancare;
- Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar;
- Efectuarea operaţiunilor de schimb valutar;
- Efectuarea transferurilor băneşti internaționale;
- Deservirea conturilor de depozit;
- Verificarea rapoartelor privind tranzacţiile zilnice efectuate.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Cunoaşterea avansată a limbii române şi ruse, medie a limbii engleze sau italiene;
- Experienţă în relaţiile cu clienţii sau într-o funcţie analogică va constitui un avantaj;
- Cunoştinţe de utilizator în aplicaţiile MS Office, Excel;
- Abilităţi de comunicare, orientare spre client şi rezultat;
- Atenţie la detalii;
- Asumarea responsabilităţilor;
- Echilibru emoţional şi rezistenţă la sarcini repetitive.
SPECIALIST SERVICIU CONTINUITATEA AFACERII
Responsabilități:

- Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al continuității afacerii (SMCA) din cadrul Băncii, elaborarea/propunerea de scenarii de testare a continuității afacerii și de restabilire, analize la impact și asigură gestionarea corectă a situațiilor de criză pentru Bancă;
- Dezvoltarea şi actualizarea politicii de continuitate a afacerii și politicii cu privire la securitatea informației în vederea asigurării proceselor de continuitate a afacerii din cadrul Băncii;
- Efectuarea acțiunilor de identificare/stabilire a proceselor critice, efectuarea analizei la impact (BIA), stabilirea indicatori de recuperare a activităților și elaborarea planuri de continuitate și stabilirea indicatorii de recuperare a activităților pentru subdiviziunile critice identificate în urma acestor analize și testări;
- Determinarea și ghidarea în selecția de strategii alternative de operare de redresare a afacerii pentru continuarea activității în timpul de recuperare și/sau obiectivele punctului de recuperare, menținând în același timp funcțiile critice ale Băncii;
- Definirea și actualizarea liniilor directoare și regulamentelor în domeniul Managementului Continuității Afacerilor în conformitate cu politicile Grupului ISP, asigură implementarea lor corectă în cooperare cu subdiviziunile organizatorice de resort ale Băncii;
- Implementarea politicii cu privire la securitatea informației şi evaluarea securității implementării unor sisteme de tehnologii informaționale sau tehnologii noi;
- Implementarea și realizarea procesului de gestiune a riscurilor de continuitate a afacerii pentru Bancă;
- Monitorizarea, sub aspectul securității informaționale, a activității subdiviziunilor deținătoare de resurse/sisteme informaționale și angajaților cu acces privilegiat la resursele/sistemele informaționale ale Băncii, inclusiv a elementelor secundare de securitate;
- Participarea la procesele de prevenire a riscurilor în identificarea măsurilor de protecție împotriva amenințărilor privind confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea informației;
- Definirea și actualizarea Planului de Continuitate a Afacerii, coordonându-l cu subdiviziunile Băncii, cel puțin o dată pe an, sau de fiecare dată când se solicită activarea unui sistem informațional nou, sau procese de operare noi.
- Participarea la testările de continuitate a afacerii si documentează rezultatele testelor de recuperare efectuate.

Cerințe:

- Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
- Cunoașterea fluentă a limbii române, engleze - nivel mediu;
- Cunoasterea și aplicarea standardului ISO 22301:2019 Security and resilience — Business continuity management systems;
- Abilități de identificare a riscurilor și a amenințărilor pentru afacerea băncii;
- Seriozitate, corectitudine, tenacitate, simț de răspundere, capacitate de adaptare, dorință de învățare și autoperfecționare;
- Atenție concentrată și distributivă;
- Abilități de planificare și task management;
- Abilități de analiză și luare a deciziilor.
MANAGER RELAŢII CU CLIENŢII, DEPARTAMENT CORPORAȚII
Responsabilități:

- Efectuarea cercetării pieței, inclusiv prin canalele de informare disponibile, în scopul identificării potențialilor clienți în concordanță cu oferta de produse și servicii ale Băncii;
- Contactarea clienților și a potențialilor clienți, inclusiv prin vizite, pentru identificarea necesităților acestora;
- Efectuarea de vânzări încrucișate, negocierea și adaptarea ofertei de produse și servicii ale Băncii la nevoile financiare ale clienților;
- Prezentarea ofertei de produse și servicii bancare, oferirea de suport în colectarea setului de documente de la client și organizarea semnării contractelor cu acesta;
- Gestionarea evoluției relațiilor contractuale și informarea privind produsele, serviciile noi în scopul menținerii relațiilor de colaborare;
- Monitorizarea portofoliul de credite și calitatea creditelor din portofoliul clientului, prin verificarea periodică a garanțiilor, analiza rapoartelor financiare, evidența dobânzilor și ratelor de principal.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil financiar-bancar;
- Experiență în deservirea/comunicarea cu clienții Corporate de minim 1 an;
- Cunoașterea actelor normative ale BNM, a legislației în vigoare;
- Cunoașterea produselor bancare;
- Cunoașterea analizei financiare a clientului;
- Cunoașterea fluentă a limbilor română, rusă şi engleză (constituie un avantaj);
- Permis de conducere, categoria B;
- Orientare către client;
- Abilități de comunicare și negociere;
- Spirit de echipă, abilități de vânzare, flexibilitate.
ŞEF OFICIU INFRASTRUCTURĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
Responsabilități:

- Monitorizarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea proceselor de lucru asociate cu infrastructura internă;
- Gestionarea tuturor resurselor de reţea, inclusiv acţiunile de mentenanţă, inventariere, şi documentare;
- Crearea şi monitorizarea acţiunilor legate de back-up, alerte, accese şi securizări;
- Gestionarea și asigurarea unei bune funcționalităţi a tuturor echipamentelor de rețea, (inclusiv routere, switch-uri, hub-uri, UPS-uri etc.);
- Planificarea şi coordonarea acţiunilor de instalare a acestora (in-house şi remote);
- Administrarea şi monitorizarea canalelor de legătură, analizarea lor în vederea optimizării permanente;
- Testarea continuă a capacităţii sistemelor de reţea prin furnizarea de statistici şi rapoarte şi dezvoltarea strategiei pentru o mai bună performanţă;
- Iniţierea actiunilor corective dacă este cazul şi asigurarea îndeplinirii lor;
- Colaborarea cu serviciile interne, manifestarea unei atitudini proactive pe marginea incidentelor apărute;
- Gestionarea echipei şi acordarea de suport noilor membri ai acesteia.

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare tehnice şi experienţă în domeniu de minim 5 ani;
- Experienţă relevantă în managementul echipelor (minim 3 ani);
- Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat (oral, scris);
- Cunoştinţe confirmate în domeniu (Active Directory, MS Exchange, Core Switching/Routing, SSL/IPSec, SAN etc.);
- Experienţa de lucru cu ATM-le reprezintă un mare avantaj;
- Simţ dezvoltat al responsabilităţii şi al viziunii de ansamblu;
- Abilităţi de leadership şi competenţe manageriale dezvoltate;
- Abilităţi de comunicare şi interacţionare cu diferite echipe de lucru, precum şi capacitatea de a raporta către superior;
- Spirit analitic dezvoltat, capacitatea de a sintetiza informaţiile şi de a propune soluţii în termene restrânse.
ADMINISTRATOR SERVERE
Responsabilități:

- Controlul serverelor, bazelor de date și aplicațiilor;
- Controlul fluxului de date bancare prin intermediul rețelei (prioritate, validarea fluxurilor noi, etc);
- Supravegherea și asistarea proiectelor ce folosesc serverul (fluxuri etc.)
- Înaintarea propunerilor pentru domeniile tehnice și funcționale, ameliorarea operațiunilor sau supravegherea acestora;
- Stabilirea procedurilor de ameliorare a situațiilor critice;
- Elaborarea și menținerea în starea actuală documentația implementărilor și modificărilor efectuate.

Cerințe față de candidat:

- Studii - superioare de licență în domeniul tehnologiilor informaționale;
- Cunoașterea sistemelor de operare Windows Server, Linux;
- Cunoașterea tehnologiilor de virtualizare VMware;
- Cunoștințe in asigurarea funcționării continue a serverelor cu sistemele de operare și a bazelor de date;
- Cunoștințe in asigurarea copiilor de rezervă și procedurilor de restabilire a bazelor de date.
MANAGER RELAŢII CU CLIENŢII (Small Business)
Responsabilități:

- Prezentarea ofertei de produse și servicii bancare, acordarea de suport clienților în colectarea setului de documente necesare și achiziționarea produselor bancare;
- Efectuarea de vânzări încrucișate, negocierea și adaptarea ofertei de produse și servicii ale Băncii la nevoile financiare ale clienților;
- Contactarea clienților și a potențialilor clienți, inclusiv prin vizite, pentru identificarea necesităților acestora;
- Gestionarea evoluției relațiilor contractuale și informarea privind produsele, serviciile noi în scopul menținerii relațiilor de colaborare.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economic;
- Experiență în deservirea/comunicarea cu clienții agenți economici;
- Cunoștințe de baza a analizei financiare;
- Cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă, engleza - constituie un avantaj;
- Orientare către client;
- Abilități de comunicare și negociere;
- Spirit de echipă, abilități de vânzare, flexibilitate.
SPECIALIST REMUNERARE, SALARIZARE ȘI ADMINISTRARE RESURSE UMANE
Responsabilități:

- Asigurarea îndeplinirii activităților administrative legate de managementul resurselor umane, verificarea și monitorizarea: absențelor, concediilor, angajărilor, transferurilor, demisiilor, delegărilor în scop de serviciu, beneficiile acordate salariaților;
- Actualizarea sistemelor interne de management al resurselor umane;
- Monitorizarea legislației locală și alte actelor normative referitoare la domeniul resurselor umane, asigurând implementarea corectă a acestora;
- Efectuarea calculului corect și la timp al salariilor, bonusurilor, stimulentelor, taxelor și al altor plăți prevăzute de legislația în vigoare și actele interne ale Băncii;
- Elaborarea și revizuirea la necesitate a actelor juridice individuale (contractul individual de muncă, acorduri adiționale, contracte de răspundere materială, declarații, etc.) asigurând semnarea și respectarea acestora de către toți angajații Băncii;
- Menținerea relațiilor cu Organele Sindicale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină, Inspectoratul Fiscal și alte instituții publice de resort și participarea la elaborarea și actualizarea contractului colectiv de muncă;
- Elaborarea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale sau la necesitate cu privire la administrarea şi salarizarea personalului Băncii, pentru uz intern, către autoritățile locale şi de Grup.

Cerințe față de candidat:

- Studii - superioare de licență de profil economico-financiar sau juridic;
- Experiență profesională - în domeniul salarizării şi administrării resurselor umane de minim 2 ani, de preferință în domeniul bancar;
- Cunoștințe din domeniul resurselor umane, administrarea și salarizarea personalului;
- Cunoaşterea legislaţiei de specialitate ce ţine de domeniul resurselor umane și salarizarea personalului;
- Cunoașterea la nivel avansat a aplicaţiilor MS Office (Outlook, Word, Excel etc.), inclusiv al programului contabil 1C;
- Cunoaşterea fluentă a limbii române, engleze (cel puţin la nivel mediu);
- Abilităţi digitale, de planificare şi analiză;
- Corectitudine, simț de răspundere, capacitate de adaptare.
OFIȚER CONFORMITATE
Responsabilități:

- Coordonarea reglementărilor interne specifice domeniului bancar și reglementarea proceselor interne privind funcția de conformitate;
- Realizarea controalelor de nivelul II aferent contextelor gestionate direct sau indirect de către funcția de conformitate;
- Emiterea opiniilor de conformitate aferent contextelor gestionate direct sau indirect de către funcția de conformitate
- Evaluarea noilor produse/servicii și modificări substanțiale la produsele/serviciile existente ale Băncii din perspectiva riscurilor din aria de gestiune;
- Consultare și suport angajaților Băncii în materie de conformitate;
- Gestionarea domeniului a conflictelor de interese, reclamațiilor, petițiilor și disensiunilor;
- Realizarea și coordonarea instruirii și atestării salariaților Băncii în materie de conformitate;

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil juridic sau economic;
- Experiență în domeniul bancar de cel puțin 2 ani. Experiență similară în conformitate va constitui un avantaj;
- Cunoștințe privind cadrul legal al RM aplicabile domeniului conformității;
- Cunoașterea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint etc.);
- Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu;
- Capacitatea de înțelegere, analiză şi sinteză a informațiilor;
- Bune abilități de comunicare.
MANAGER PROIECTE IT
Responsabilități:

- Gestionarea eficientă a proiectelor IT, respectând termenele și bugetele stabilite.
- Interacțiune productivă cu membrii echipei tehnice și cu părțile interesate pentru a asigura o comunicare clară și eficientă.
- Implementarea și monitorizarea celor mai bune practici de gestionare a proiectelor (AGILE, WATERFALL, ITIL, PRINCE2 ..).
- Inspirarea și conducerea echipei pentru atingerea obiectivelor proiectului.
- Identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor proiectului, elaborarea planurilor de mitigare și adaptarea la schimbările neprevăzute.
- Dezvoltarea și menținerea relațiilor solide cu membrii echipei, furnizorii și alte părți interesate.
- Estimarea precisă a costurilor proiectului și alocarea eficientă a resurselor disponibile.
- Soluționarea eficientă a problemelor, având abilități puternice de analiză și luare a deciziilor.
- Documentarea proiectului, elaborarea rapoartelor concise și monitorizarea progresului proiectului.
- Menținerea cunoștințelor actualizate în domeniul gestionării proiectelor, tehnologiei și tendințelor din industria IT.

Cerințe:

- Expertiză în bugetare și gestionarea resurselor, inclusiv capacitatea de a estima cu precizie costurile proiectului și de a aloca resursele.
- Abilități puternice de analiză și de rezolvare a problemelor;
- Abilități dezvoltate în comunicare, organizare și multitasking;
- Nivel înalt de motivație si dorința de implicare în proiecte noi;
- Cunoașterea limbii engleze a nivel minim B2
ANALIST CREDITE PERSOANE JURIDICE
Responsabilități:

- Verificarea corectitudinii întocmirii dosarului de credit, informațiilor indicate în raportul de acordare a creditului, veridicitatea și autenticitatea actelor prezentate de client și corespunderea solicitării de credit cu produsele creditare ale Băncii;
- Controlul corectitudinii derulării întregului proces de analiză a unei solicitări de finanțare și acordare consultanță angajaților din Divizia Corporații și ÎMM, si Afaceri Mici.
- Efectuarea analizei financiare si/sau opiniei de risc pentru solicitările de finanțare ale persoanelor juridice;

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Experiență în domeniul analizei creditelor persoanelor juridice cel puțin 2 ani;
- Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu;
- Gândire analitică și abilități de comunicare.
Expediază CV-ul

Formularul a fost trimis

Sau completează formularul online:

https://eximbank.md/ro/cv-form

Persoanele interesate pot expedia CV-ul, însoțit de o scrisoare de intenție, cu indicarea postului la e-mail: recrutare@eximbank.com

În cazul în care nu v-aţi regăsit în poziţiile enumerate mai sus, dar vă doriţi să faceţi parte din echipa noastră, vă încurajăm să ne expediaţi CV-ul Dvs. (în limba engleză) pentru eventuale poziţii vacante.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Nota: Prin expedierea CV-ului, vă exprimaţi acordul pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal în cadrul procesului de recrutare.