Homepage Harta site
Noutăţi
03.03.2018  
Aviz de convocare a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor Băncii Comerciale "EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca" S.A.
În conformitate cu art.art.50–56, 69 alin.(3) ale Legii privind societăţile pe acţiuni, pct.23.1 al Statutului B.C. "EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca" S.A. şi Decizia Consiliului Băncii din 01.03.2018, organul executiv al Băncii anunță acționarul Băncii Comerciale "EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca" S.A. despre convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor, cu prezenţa acţionarului, pentru ziua de 17 aprilie 2018, ora 10:00, în incinta sediului central al BC „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A. (Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 171/1).

Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor se convoacă cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acţionarilor.
2. Aprobarea Raportului Consiliului Băncii pentru anul 2017.
3. Aprobarea Raportului anual al Băncii pentru anul 2017.
4. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2017.
5. Aprobarea repartizării profitului obţinut în anul 2017.
6. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2018.
7. Confirmarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
8. Aprobarea noii denumiri a Băncii.
9. Aprobarea Statutul Băncii în redacţie nouă.
10. Aprobarea noii componențe a Consiliului Băncii.
11. Aprobarea remunerării membrilor Consiliului Băncii.
12. Aprobarea excluderii Comisiei de Cenzori și revocarea mandatului companiei ”Manager Audit” SRL.
13. Aprobarea Codului de Guvernare Corporativă a Băncii în noua redacție.
14. Aprobarea Politicii de remunerare a Băncii.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor Băncii se va întocmi conform situaţiei din 30 martie 2018.

Reprezentantul acţionarului poate lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor la sediul central al Băncii: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 171/1, începând cu 02 aprilie 2018 (în zilele de lucru), între orele 09.00-16.00.

Înregistrarea participanţilor la Adunarea Generală a Acţionarilor se va efectua în ziua ţinerii adunării între orele 09:30 şi 10:00.

Pentru participare la Adunarea Generală a Acţionarilor Băncii Comerciale "EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca" S.A., reprezentantul acţionarului va prezenta în original actul de identitate şi un act care atestă împuternicirile sale (procura).

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611