Homepage Harta site
Noutăţi
17.03.2017  
Aviz de convocare a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor Băncii Comerciale "EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca" S.A.
În conformitate cu art.art.50–56, 69 alin.(3) ale Legii privind societăţile pe acţiuni, pct.23.1 al Statutului B.C. "EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca" S.A. şi Decizia Direcției Generale din 07.03.2017, organul executiv al Băncii anunță acționarul Băncii Comerciale "EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca" S.A. despre convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor, cu prezenţa acţionarului, pentru ziua de 20 aprilie 2017, ora 12:00, în incinta sediului central al BC „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A. (Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 171/1).

Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor se convoacă cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale.
  2. Aprobarea Raportului Consiliului Băncii pentru anul 2016.
  3. Aprobarea Raportului anual al Băncii pentru anul 2016.
  4. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2016 şi a Planului de lucru al Comisiei de Cenzori pentru anul 2017.
  5. Aprobarea repartizării profitului obţinut în anul 2016.
  6. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2017.
  7. Aprobarea modificărilor la Statutul Băncii.
  8. Confirmarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor Băncii se va întocmi conform situaţiei din 31 martie 2017.

Reprezentantul acţionarului poate lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor la sediul central al Băncii: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 171/1, începând cu 03 aprilie 2017 (în zilele de lucru), între orele 09.00-16.00.

Înregistrarea participanţilor la Adunarea Generală a Acţionarilor se va efectua în ziua ţinerii adunării între orele 11:30 şi 12:00.

Pentru participare la Adunarea Generală a Acţionarilor Băncii Comerciale "EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca" S.A., reprezentantul acţionarului va prezenta în original actul de identitate şi un act care atestă împuternicirile sale (procura).

 
B.C. "EXIMBANK" S.A.
Structura organizatorică
Noutăţi
Anunţuri
Politici interne
Lista persoanelor autorizate
Licenţa şi Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Codul de Guvernare
Băncile corespondente
Vînzarea bunurilor gajate
Promo
Abonarea la noutati

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611